ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ສໍາຫລັບ ພະນັກງານແຂວງຂອງ 4 ແຂວງພາກໃຕ້

ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິສໍາຫລັບພະນັກງານແຂວງຂອງ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 5 ວັນ, ນັບແຕ່ວັນທີ 09-13/11/2015. ນັກສຳມະນາກອນ ທີ່ເຂົ້່າຮ່ວມທັງຫມົດຈຳນວນ 29 ທ່ານ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີ: ຄູຝຶກຈາກກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 5 ທ່ານ ແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 3 ທ່ານ, ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິຂອງບັນດາແຂວງ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ ແລະພະນັກງານວິຊາການຈາກກບັນດາແຂວງ 17 ທ່ານ.

ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2010 ຫາ 2020 ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນງານທີ 4 ແລະ ແຜນງານທີ 11 ຊຶ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ຄື ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານານວຽກຂອງພະນັກງານສະຖິຕິໃຫ້ສາມາດກ້າວໄປເປັນຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະສົບການ. ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານສະຖິ ຕິ, ປ້ອງກັນແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃນບັນດາເຄືອຂ່າຍສະຖິຕິເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການເສຍຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ. ພ້ອມກັນນັ້ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ່ IX ຂອງພັກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄັ້ງທີ່ VIII ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທິດນຳໃນການສ້າງແຂວງໃຫ້ກາຍເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງໃຫ້ກາຍເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ຕໍ່ກັບທິດນຳດັ່ງກ່າວ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກົມບໍລິການສະຖິຕິໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະ ເຫນີສ້າງຕັ້ງໂຄງການຊື່ວ່າ: ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການສະຖິຕິໂດຍ ສະເພາະແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ທັນສະໄຫມ, ທັນກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການ ການສົ່ງຜົນໃຫ້ການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວທັນກັບເວລາ. ເປົ້າ ໝາຍສຳຄັນແມ່ນ ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງໃຫ້ມີຄວາມສາມາດອອກແບບສ້າງຖານເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສາມາດລາຍງານຂໍ້ມູນສະຖິຕິເປັນຕາຕະລາງລາຍງານໄດ້. ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິສໍາຫລັບພະນັກງານແຂວງຂອງ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 5 ວັນ, ນັບແຕ່ວັນທີ 09-13/11/2015. ນັກສຳມະນາກອນທີ່ເຂົ້່າຮ່ວມທັງຫມົດຈຳນວນ 29 ທ່ານ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີ: ຄູຝຶກຈາກກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 5 ທ່ານ ແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 3 ທ່ານ, ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິຂອງບັນດາແຂວງ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ ແລະພະນັກງານວິຊາການຈາກກບັນດາແຂວງ 17 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມ  ເພື່ອສ້າງໃຫ້ພະນັກງານສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສຳນານງານທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ສາມາດອອກແບບສ້າງຖານເກັບກຳຂໍ້ມູນ.  ຮຽນຮູ້ວິທີການກະກຽມ (ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ແບບສອບຖາມ).  ເຮັດໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນຮູ້ວິທີວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກແບບສອບຖາມ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານຂອງຂະແຫນງການຕ່າງ.  ແນະນຳອອກແບບ ແລະ ວິທີການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິໂດຍນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ Microsoft Access.  ແລກປ່ຽນຮູບແບບ, ວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະປະເພດຂໍ້ມູນຂອງແຂວງເພື່ອນຳໄປໃຊ້ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*