ພາລະບົດບາດສິດ ແລະ ໜ້າທີ

ສູນສະຖິຕິແຂວງ ຂຽນຫຍໍ້ຕົວອັກສອນວ່າ “ສຕຂ” ຂຽນເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ provincial Statistics Centre (OPSC), ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ, ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ສ່ວນດ້ານວິຊາການ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ງົບປະມານ ຂຶ້ນກັບສາຍຕັ້ງ.  ສຳລັບຊີວິການເມືອງແມ່ນຂຶ້ນກັບພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,ນະຄອນ ມີພາລະບົດບາດໃນການເກັບກຳ,  ສັງລວມ ແລະ ປຸງແຕ່ງ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ເຜີຍແຜ່,ພ້ອມທັງລາຍງານສະຖິຕິທາງການ ກ່ຽວກັບສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນລະດັບແຂວງແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ.

 

 1. ໜ້າທີ່
 • ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນດຳເນີນງານເຂົ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນແຂວງ, ນະຄອນ. ສ້າງແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີ ຕໍ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນສະຖິຕິ, ຄົ້ນຄ້ວາສະເໜີປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ ແລະ ລົງວິໄນ ຕໍພະນັກງານສະຖິຕິ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີຕໍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ບຸກຄນ , ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ  ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ປະຕິບັດວິໃນ ຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະການຈັດຕັ້ງທີ່ປະຕິບັດຕາມລະບອບການລາຍງານ ແລະ ພັນນທະໃນການລາຍງານສະຖິຕິ ເຊີ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 20, 22 ແລະ 23ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ;
 • ໂຄສະນາ,ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນດຳເນີນງານ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ  ແລະ  ຖວງເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິຕາມການລາຍງານບໍລິຫານ ແລະ ການສຳຫຼວດເຊັ່ນ :  ການສຳຫຼວດໃຫຍ່ , ການສຳຫຼວດແບບຕົວແທນ ແລະ ການສຳລວດສະເພາະ ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ; ສັງລວມ,ປຸງແຕ່ງ,ວິໄຈ,ຈັດພິມ,ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົງ;
 • ສ້າງຕາຕະລາງເກັບກຳ, ສ້າງປື້ມຄູ່ມື້, ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບສະຖິຕິ ຕາມຄວາມຮັບຜິດສອບຂອງຕົນ; ຊຸກຍູ້ສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ກົນໄກ ແລະ ວິທີການປະສານງານທີ່ເໝາສົມ;
 • ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ ສຶກສາອົບຮົມ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ  ຄວາມຊຳນານງານດ້ານໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ , ພະແນກແຜນການ ແລະ ກາານລົງທຶນ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ທັນເວລາ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
 1. ຂອບເຂດສິດ
 • ອອກແຈ້ງການ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການດຳເນີນວຽກງານສະຖິຕິ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • ຊີ້ນຳ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຜະລິດ ແລະການເຜີຍແຜ່ ສະຖິຕິທາງການຂອງແຂວງ,ນະຄອນ, ເມືອງ,ເທດສະບານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • ຄົ້ນຄົ້ວ ແລະ ສະເໝີສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືຶອງ, ເທດສະບານ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜ່ງພາຍໃນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນບົນພື້ນຖານຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ແລະ ຄະນະຈັັດຕັ້ງຂອງແຂວງ, ນະຄອນ;
 • ພົ່ວພັນ, ຮ່ວມມືສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ໂດຍຜ່ານສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນກ່ຽວກັບລະບອບວິທີວິທະຍາສາດສະຖິຕິ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ ຕາມແຜນດຳເນີນງານຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ຂະແໜງສະຖິຕິຂອງພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ນະຄອນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ການປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.