ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

 • ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ , ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອັດຕະປື ແລະ ຊື່ ຫົວໜ້າພະແນກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຊຶ່ງມີ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ້ມນີ້:
  ແຕ່ປີ 1976 – 1980 ເອີ້ນຊື່ວ່າ ພະແນກແຜນຜັງ ແຂວງອັດຕະປື, ຫົວໜ້າພະແນກ ທ່ານ ອຸ້ນຫ້າ
  ແຕ່ປີ 1981 – 1986 ເອີນຊື່ວ່າ ພະແນກແຜນການແຫ່ງລັດ, ຫົວໜ້າພະແນກ ທ່ານ ຄຳສອນ ວົງສຳລານ
  ແຕ່ປີ 1987- 1993 ເອີ້ນຊື່ ວ່າ ພະແນກ ເສດຖະກິດແຜນການ ແລະການເງິນ, ຫົວໜ້າພະແນກ ທ່ານ ຫວັດສະດີ ຂຸມເພັດຊະວົງ.
  • ໜ່ວຍງານ ສະຖິຕິ.
  ແຕ່ປີ 1994- 1996 ເອີ້ນວ່າ ພະແນກ ແຜນການ ແລະການຮ່ວມມື ແຂວງ, ຫົວໜ້າ ພະແນກ ທ່ານ ພູສະຫັວນ ໄຊຍະສິດ
  ສຳລັບ ສະຖິຕິ ເອີ້ນວ່າ ຂະແໜງ ສະຖິຕິ. ທ່ານ ວີລະພົນ ສຸດທະລາວົງ ເປັນຫົວໜ້າຂະແໜງ
  ແຕ່ປີ 1996 -2001 ເອີ້ນວ່າ ພະແນກ ແຜນການ ແລະການຮ່ວມມືແຂວງ, ຫົວໜ້າ ທ່ານ ບຸນທຽນ ວົງພູທອນ ສຳລັບ  ສະຖິຕິ ເອີ້ນວ່າ ຂະແໜງ ສະຖິຕິ.
  ແຕ່ປີ 2002 – 2010 ເອີ້ນວ່າ ພະແນກ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ທ່ານ ສີສະຫວັນ ຈັນທະໄພບູນ
  ສຳລັບ ສະຖິຕິ ເອີ້ນວ່າ ຂະແໜງ ສະຖິຕິ. ທ່ານທຄຳໃບ ໄຊຍະແສງ ເປັນຫົວໜ້າຂະແໜງ.
  ແຕ່ປີ 2011 – 2013 ເອີ້ນວ່າ ພະແນກ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ, ຫົວໜ້າ ພະແນກ ທ່ານ ທະນູໄຊ ບັນຊາລິດ
  ສຳລັບສະຖິຕິ ປະກາດເປັນ ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ອັດຕະປື ວັນທີ 2 ເດືອນ 10 ປີ 2011 ຫົວໜ້າ ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ທ່ານ ຄຳໃບ ໄຊຍະແສງ
  ແຕ່ປີ 2014 ມາຮອດປະຈຸບັນ ເອີ້ນວ່າ ພະແນກ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ, ຫົວໜ້າ ພະແນກ ທ່ານ ສຸລິຈັນ ພອນແກ້ວ
  ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອັດຕະປື, ຫົວໜ້າ ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ທ່ານ ຄຳໃບ ໄຊຍະແສງ
 • ດ້ານໂຄງປະກອບກົງຈັກມີ; 03 ຂະແໜງການຕົ້ນຕໍຄື:- ຂະແໜງບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ + ຂະແໜງເສດຖະກິດ + ຂະ ແໜງ ສະຖິຕິສັງຄົມ ປະຈຸບັນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ມີບຸກຄະລາກອນທັງໝົດ 13 ທ່ານ ເປັນຍິງ 03 ທ່ານ,ມີພາ ລະ ບົດບາດ,ສິດ,ໜ້າທີ່ເຄື່ອນໄຫວເປັນເສນາທິການການໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ,ຜະລິດບັນດາຕົວຊີ້ບອກ, ຕິດຕາມການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຕ່ລະໄລຍະ,ວິເຄາະວິໄຈ,ສົມທຽບ,ປະເມີນຜົນໄດ້ ຜົນເສຍ ການ ພັດທະນາ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເທິງທຸກຂັ້ນຕາມລະບົບສາຍຕັ້ງ,ສາຍຂວາງ.