ນິຍາມສະຖິຕິ

 1. ສະຖິຕິທາງການໝາຍເຖິງ ຂໍ້ມູນຫຼືຕົວເລກ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບໍລິຫານ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການເກັບກຳ, ການສັງລວມ, ການຄິດໄລ່, ການປຸງແຕ່ງ, ການວິໄຈແລະ ການວິເຄາະ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລະບົບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 2. ສະຖິຕິຂະແໜງການໝາຍເຖິງ ຂໍ້ມູນຫຼືຕົວເລກ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບໍລິຫານ  ໂດຍຜ່ານຂະບວນການເກັບກຳ, ການສັງລວມ, ການປຸງແຕ່ງ, ການວິໄຈ ແລະ ການວິເຄາະ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິໂດຍກະຊວງ, ອົງການ, ສະຖາບັນຕ່າງໆ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການຕົນ;
 3. ຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານວິຊາການ ໝາຍເຖິງ ສິດໃນການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິຢ່າງພາວະວິໄສ ແລະ ເປັນເອກະລາດ;
 4. ການຜະລິດສະຖິຕິ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກຳ, ການສັງລວມ, ການຄິດໄລ່, ການປຸງແຕ່ງ, ການວິໄຈ, ການວິເຄາະ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບໍລິຫານຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ;
 5. ການປຸງແຕ່ງສະຖິຕິ ໝາຍເຖິງ  ຂັ້ນຕອນໜຶ່ງຂອງການຜະລິດສະຖິຕິກ່ຽວກັບການສຶກສາຄວາມສອດຄ່ອງຫຼືຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຂໍ້ມູນ, ການໃສ່ລະຫັດສາລະບານ, ການຈັດລຽງ ລຳດັບ, ການຈັດໝວດ, ການຈັດກຸ່ມ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ;
 6. ການສຳຫຼວດສະຖິຕິໝາຍເຖິງ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຫຼືຕົວເລກ ຕາມແບບສອບຖາມ ດ້ວຍການສຳພາດ ຜູ້ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແບບທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນໃນແຕ່ລະການສຳຫຼວດ;
 7. ການລາຍງານບໍລິຫານໝາຍເຖິງ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຫຼື ຕົວເລກ ໂດຍຜ່ານການລາຍງານຂອງການຈັດຕັ້ງລັດ, ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ມີການລາຍງານແບບປົກ ກະຕິກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ;
 8. ຕົວຊີ້ບອກ ໝາຍເຖິງ ດັດຊະນີໝາຍ ທີ່ຄິດໄລ່ອອກມາເປັນຕົວເລກສະຖິຕິຊຶ່ງສ່ອງແສງ ເຖິງຂະໜາດ, ລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການພັດທະນາ, ໂຄງປະກອບ, ອັດຕາສ່ວນພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນສະຖານທີ່ແລະ ໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ;
 9. ຂໍ້ມູນດິບ ໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນຫຼືຕົວເລກ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບໍລິຫານທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຜະລິດ ຢ່າງຄົບຊຸດ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ;
 10. ການຂຶ້ນບັນຊີຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານໝາຍເຖິງ ການເກັບກຳສະຖິຕິບັນຊີຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານ ທີ່ມີການບັນທຶກຢ່າງເປັນປະຈຳແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງລັດ, ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນ;
 11. ລະບົບລະຫັດສາລະບານໝາຍເຖິງ ການຈັດແບ່ງຂໍ້ມູນສະຖິຕິອອກເປັນພາກ, ຂະແໜງ ການ, ໝວດ, ໝູ່, ກຸ່ມ ດ້ວຍການໃສ່ລະຫັດສາລະບານເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນເອກະພາບໃນການຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງລະບົບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 12. ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ທີ່ບໍໍ່ແມ່ນຂອງລັດ ທີ່ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ການຜະລິດ, ການບໍລິການແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ທີ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ;
 1. ນັກເດີນສຳຫຼວດ ໝາຍເຖິງ ລັດຖະກອນຫຼືບຸກຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະກອນຊຶ່ງໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນ ໃນການດຳເນີນການສຳຫຼວດໃດໜຶ່ງ;
 2. ນັກກວດກາ ໝາຍເຖິງ ລັດຖະກອນຫຼືບຸກຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະກອນຊຶ່ງໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ກວດກາຂໍ້ມູນ, ຕົວເລກທີ່ນັກເດີນສຳຫຼວດ ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມໄດ້;
 3. ຜູ້ສະໜອງຂໍ້ມູນໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕັ້ງພູມລຳເນົາຢູ່ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ;
 4. ສຳນວນຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີ່ມີການບັນທຶກ, ສັງລວມເອົາລາຍລະອຽດ ກ່ຽວ ກັບການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິ