No Picture

ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຄຸຝຶກ ນັກເດີນສຳຫຼວດ ແລະ ນັກກວດກາ ການສຳຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ຄັ້ງທີ VI 2017/2018 ຄັ້ງວັນທີ 21-30 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ທ່າລາດ ແຂວງ ວຽງຈັນ

21st May 2018 attapeu 0

ຈຸດປະສົ່ງຂອງການສຳຫຼວດ: – ເປັນບ່ອນອິງໃນການຄິດໄລ່ເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ, ຕີລາຄາຄວາມທຸກຍາກໃນໄລຍະ 5ປີ – ຄາດຄະເນການຊົມໃຊ້ ແລະ ການລົງທຶນຂອງຄົວເຮືອນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ການຄາດຄະເນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ແຂວງ – ສຶກສາເບີ່ງເງື່ອນໄຂການຊົມໃຊ້ ແລະການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງຄົວເຮືອນ – ສຶກສາເບ່ີີງການນຳໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ການນຳໃຊ້ເວລາຂອງສະມາຊິກຂອງຄົວເຮືອນ – ສຶກສາເບີ່ງການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນເຂົ້າໃນການສຶກສາ, […]

No Picture

ການລົງທົດລອງ ສຳຫຼວດພາກສະໜາມກ່ຽວກັບເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ພາກສະໜາມ ບ້ານທ່າຫິນ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

9th April 2018 attapeu 0

ໃນວັນທີ 1/4/2018 ບັນດາທີມງານຄູຝຶກຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ລົງເຮັດການທົດລອງເດີນສໍາຫຼວດພາກສະໜາມກ່ຽວກັບວິທີການເກັບກຳ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຕິດພັນກັບຂະບວນການສາມສ້າງຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ປີ 2018 ຢູ່ບ້ານທ່າຫິນ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື. ໂດຍໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 3 ທີມ ແລະ ແຕ່ລະທີມມີທັງໝົດ 4 ທ່ານ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດການທົດລອງເປັນເວລາເຄີ່ງມື້. ໂດຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືການເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງບ້ານ (F1), ການເກັບກຳບັນຊີຄົວເຮືອນ (F2), ການເກັບກຳບັນຊີຫົວໜ່ວຍວິສະຫະກິດ […]

No Picture

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຖິຕິທົ່ວປະເທດປະຈຳ ປີ 2017 ໃນຫົວຂໍ້ “ການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ” ລະຫວ່າງວັນທີ 11-14 ກຸມພາ 2018 ທີ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

21st February 2018 attapeu 0

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຖິຕິທົ່ວປະເທດປະຈຳ ປີ 2017 ໃນຫົວຂໍ້ “ການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ” ລະຫວ່າງວັນທີ 11-14 ກຸມພາ 2018 ທີ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນສຳລັບລະບົບວຽກງານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ສືບຕໍ່ການປະຕິບັດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ, ຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030 […]

ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ(ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017, ຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບ ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແບບຢືນຍົງ 2016-2020 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ທີ່ແຂວງອັດຕະປື, ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2018

29th January 2018 attapeu 0

ໃນວັນທີ 26 / 01 / 2018 ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2016 – 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິຂອງແຂວງ 2016-2020. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ເລື່ອມ ສົນສີວິໄລ, ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ແຂວງ,ເຈົ້າເມືອງ, […]