ກົດໝາຍ

  • ອິງຕາມ: ມາດຕາ 53 ຂໍ້ 2 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ມາດຕາມ 3 ຂໍ້ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ.
  • ພາຍຫຼັງທີ່ກອງປະຊຸມສະໃໝສາມັນເທື່ຶອທີ່ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ VI ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິງກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ໃນວາລະກອງປະຊຸມຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ່ 30 ມີຖຸນາ 2010 ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງ:
    ມາດຕາ 1 ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ຄວາມຄະແນນສຽງເປັນສ່ວນຫຼາຍ.
    ມາດຕາ 2 ມະຕິຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
    ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ່ 30 ມີຖຸນາ 2010 ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ