• ກອງປະຊຸມສະຫລູບບັ້ນທົດລອງສູນຂໍ້ມູນສະຖິຕິ4ແຂວງພາກໃຕ້ 2016-2017 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-12/01/2018 ທີ່ແຂວງສາລະວັນ

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ


ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້


ຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳປີ 2016
ສະຖິຕິເສດຖະກິດ
ຕົວເລກ GDP
6.40
%
GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ
1,876
US$
ຂະແໜງກະສິກຳ
3.6
%
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ
16.4
%
ຂະແໜງບໍລິການ
10.21
%
ດັດຊະນີລາຄາສິນຄ້າ
%
ອັດຕາເງິນເຝີ້
0.73
%
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ
10,320
km2
ຈຳນວນເມືອງ
5
ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ
147
ບ້ານ
ບ້ານຕົວເມືອງ
39
ບ້ານ
ຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງ
90
ບ້ານ
ຊົນນະບົດບໍ່ມີເສັ້ນທາງ
18
ບ້ານ
ມີໄຟຟ້າ
136
ບ້ານ
ບໍ່ມີໄຟຟ້າ
11
ບ້ານ
ມີຕະຫຼາດ
8
ບ້ານ
ບໍ່ມີຕະຫຼາດ
139
ບ້ານ
ມີສຸກສາລາ
32
ບ້ານ
ບໍ່ມີສຸກສາລາ
115
ບ້ານ
ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ
ບ້ານ
ບໍ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ
ບ້ານ
ບ້ານທຸກຍາກ
ບ້ານ
ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ
ຄົວເຮືອນ
ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ
ພົນລະເມືອງລວມ
142,958
ຄົນ
ເພດຍິງ
72,709
ຄົນ
ເພດຊາຍ
70,249
ຄົນ
ເຜົ່າລາວ
ຄົນ
ຄົນຕ່າງດ້າວ
ຄົນ
ຄວາມໜ້າແໜ້ນ
14
ຄົນ/km2